Arrhythmia Center
Stockholm

Indikationer för ablationsbehandling

SVT (ej förmaksflimmer).

Alla patienter som har symptom av denna typ hjärtklappning bör enligt nationella och internationella riktlinjer erbjudas ablationsbehandling. Även asymptomatiska patienter med hög risk, tex vissa WPW patienter samt patienter med asymptomatiska arytmier men med misstanke om takykardiinducerad svikt bör bli föremål för ablationsbehandling. Om inte takykardin finns dokumenterad på EKG bör ett bandspelar EKG eller dylikt ha utförts för att utesluta fysiologiska former av hjärtklappning.

Förmaksflimmer

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård samt Amerikanska och Europeiska riktlinjer bör ablationsbehandling erbjudas alla patienter med uttalade symptom som inte svarat på eller som har drabbats av biverkningar av ett antiarytmisk preparat (betablockerare räknas inte hit). Enligt de senaste internationella riktlinjerna kan patienter med paroxysmalt flimmer remitteras direkt till ablation. Den största erfarenheten och de bästa resultaten erhålls vid paroxysmala och persisterande flimmer. Kroniska flimmer som har en duration av mer än 12 månader är svårare att behandla men vår lyckandefrekvens (juni 2016) är drygt 65% varför framför allt yngre patienter med stora besvär bör kunna komma ifråga för en flimmerablation.