Arrhythmia Center
Stockholm

Förmaksfladder

Typiskt förmaksfladder innebär en elektrisk återkopplingskrets i höger förmak. Frekvensen i förmaken är oftast omkring 240-280 imp/min. Arytmin ses inte sällan med varierande grader av AV-blockering (typiskt är 2:1 block med kammarfrekvens 120-140 slag/min).

Fladder kan behandlas med RF-ablation genom att man lägger en serie ablationspunkter i en linje från trikuspidalisringen till v. cava inferiors inmynning i höger förmak. Denna del kallas istmus och därigenom passerar den elektriska impulsen vid förmaksfladder.

Exempel på information till patienten före ingreppet är:

  • Ingreppet innebär venös kateterisering
  • Om patienten står på Waran skall behandling pågå t.o.m återbesök (som efter elkonvertering)
  • Lyckandefrekvensen är c:a 95-100%
  • Återgång i arbete/fysisk aktivitet kan ske efter 3-5 dagar beroende främst på eventuella obehag från ljumsken
  • Risken för skada på retledningssystemet är minimal.
  • Uppföljning sker hos inremitterande efter 2-3 månader för att ta ställning till fortsatt Waranbehandling. Många av dessa patienter har underliggande förmaksflimmer.
  • Risken för återfall är c:a 8-10%