Arrhythmia Center
Stockholm

Fyra frågor att ställa till Din doktor inför en ablation

På många sjukhus i Sverige är väntetiderna för ablation av förmaksflimmer längre än tre månader. Får Du besked att väntetiden är längre har Du rätt att få vård på annan klinik genom att åberopa Vårdgarantin. Vår klinik kan vanligen erbjuda tid för ablation inom en månad från det att vi erhåller remiss från Din läkare.

Just nu förekommer kampanjer på bland annat sociala medier där vissa kliniker försöker locka Dig som har förmaksflimmer att åka utomlands för att genomgå ablation. Det är viktigt att Du som patient får svar på några viktiga frågor innan Du bestämmer Dig för att åka utomlands.

1.  Hur många patienter har kliniken behandlat de senaste åren?
- Det finns ett väldigt starkt samband mellan hur många operationer/ablationer en läkare utför per år och resultatet för ingreppet.
2. Vilka resultat kan kliniken uppvisa och vilka komplikationer har kliniken haft?
- En seriös klinik genomför alltid omfattande uppföljning av sina patienter och redovisar hur stor andel av de behandlade patienterna som blir besvärsfria. Det finns även ett starkt samband mellan hur ofta komplikationer inträffar och hur många ingrepp som utförs av läkaren/kliniken.
3. Hur ser säkerheten ut på kliniken?
- Även om komplikationer är ovanliga är det viktigt att det finns en säker miljö för att ta hand om dessa. En klinik som utför ablationer bör vara lokaliserade i ett större sjukhus där det finns kompetenta jourlinjer dygnet runt, hjärtintensivavdelning och möjlighet till avancerad diagnostik såsom ultraljud, MR och datortomografi.
4. Hur kommer Du att omhändertas efter ablationen?
- Efter en flimmerablation är det viktigt att det finns ett tryggt och säkert omhändertagande. Det är vanligt att medicinjusteringar behöver göras och bland annat frågor kring blodförtunnande medicinering är vanliga.

Andra viktiga faktorer att känna till när Du överväger att åka utomlands är att det utanför för Sverige är betydligt vanligare med MRSA (Multi Resistenta Staphylocochus Aerues). Förutom att det finns risk för smitta innebär det vissa problem om Du behöver söka vård i Sverige under den första 6 månadersperioden efter en sjukhusvistelse utomlands.

I Sverige arbetar alla kliniker efter de riktlinjer som Socialstyrelsen gett ut som rör arytmier och samtliga rapporterar till det nationella kvalitetsregistret för ablationer. Detta garanterar att det finns en hög kvalitet av den vård som bedrivs.

Här hittar Du svaret på dessa frågor för Arytmi Center Stockholm.