Arrhythmia Center
Stockholm

Vårdgarantin - lag från den första juli 2010

Den 1:a juli 2010 förändrades Vårdgarantin från att vara en överenskommelse mellan staten och landstingen till att bli en lag. Detta innebär en kraftig förstärkning av Dina rättigheter som patient.

thumb mp900408864Vad innebär Vårdgarantin?

Väntetider

  • Du skall erbjudas tid hos läkare inom primärvården inom 7 dagar
  • Du skall erbjudas tid hos specialist inom 90 dagar
  • Du skall erbjudas behandling inom 90 dagar

Vilka är Ditt landstings skyldigheter?

  • Om det egna landstinget inte kan erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling har fattats, åligger det landstinget att hjälpa patienten att få vård i annat landsting inom garanterad tid.
  • Landstinget måste respektera patientens självbestämmande och så långt det är möjligt samråda med patienten.
  • Patientens önskemål om vårdgivare ska tillmätas stor betydelse.

Vårdens informationsplikt

  • Om det bedöms att landstinget inte kommer att klara av att ge vård enligt de tidsgränser som angivs ovan skall patienten informeras om detta liksom om de åtgärder som landstinget avser att vidta, bl.a. hur man ska fullgöra skyldigheten att se till att patienten kan ges vård hos någon annan vårdgivare.
  • Denna information skall ges redan när det står klart att Vårdgarantin inte kan uppfyllas och inte när de 90 dagarna har passerat.
  • Informationsskyldigheten gäller under hela vårdförloppet, dvs. inte endast vid den första kontakten med patienten.

Mer information om Vårdgarantin med vanliga frågor och svar finns på Sveriges Kommuner och landstings hemsida "Väntetider i Vården".

Här finner du kontaktuppgifter till den/de som ansvarar för att vårdgarantin uppfylls inom respektive landsting i Sverige.

Mer information om vårdgarantin och remissregler inom Stockholms Läns Landsting finns på Vårdgivarguiden.